Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym lub,

- o stopniu umiarkowanym albo,

- traktowane na równi do ww. wymienionych.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 360 godzin dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (PDF, DOC):

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.