header mops pomoc zywnosciowa

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027-PODPROGRAM 2023

    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w dniu 8.09.2023 r. zostały opublikowane wytyczne do realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Planowana realizacja programu przewidziana jest w okresie grudzień 2023 - październik 2024. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem zakwalifikowania do programu.

                    

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się

w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Informacja dotycząca terminu wydawania żywności będzie zamieszczona na stronie internetowej tut. Ośrodka.

W dniach 10-26 stycznia 2023 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do korzystania z POPŻ Podprogram 2021 Plus. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie artykułów spożywczych mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym z rejonu celem zakwalifikowania. Osoby, które zgłoszą się po 26 stycznia 2023 r. nie zostaną zakwalifikowane.

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2023 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.