W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Zadanie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego realizowane jest w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i skierowane jest przede wszystkim do rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.


Do Placówki Wsparcia Dziennego, dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • wniosku rodziców/opiekunów,
  • skierowania szkoły, poradni, innych instytucji, kuratora, pracownika socjalnego, asystenta rodziny za pisemną zgodą rodziców/opiekunów,
  • skierowania/postanowienia sądu.


Zadaniem placówki jest udzielanie dzieciom wszechstronnego wsparcia, począwszy od podstawowych potrzeb takich jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka sytuacjach, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe, socjoterapeutyczne, wzmacniające potencjał dzieci, poczucie własnej wartości, kształtujące pozytywną samoocenę oraz właściwe postawy. Placówka jest istotnym elementem profilaktyki, mającej na celu m.in. wzmacniać rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz stanowić skuteczne narzędzie zapobiegania wykluczeniu społecznemu.


Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki  mają zapewniony posiłek.


Placówka funkcjonuje przez cztery dni w tygodniu, w godzinach od 15:00 do 18:00/19:00.


Placówka Wsparcia Dziennego oraz jej pięć filii, funkcjonują przy następujących placówkach oświatowych:

  •  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Karola  Szymanowskiego 19
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 1 Maja 3,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Szkolna 3,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Partyzantów 30,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piastowska 30,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. J. Brzechwy 80.

Wszelkich informacji dotyczących placówek wsparcia dziennego udziela Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, tel. 77 4835 949 wew. 113.