438 naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 207 100,80 zł

Całkowita wartość projektu: 243 196,80 zł

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 , zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

DLA KOGO?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą
z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

OKRES REALIZACJI

luty 2024 r. - grudzień 2024 r.

CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oferuje pomoc w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo osobami z orzeczeniem równoważnym.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnoprawnościami.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej uzależniony jest od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia rodzaju niepełnosprawności osoby
z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę a także wysokości przyznanych środków na realizację zadania.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikuje się do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. śmierć członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

            Rozliczenia usług „Opieki wytchnieniowej” dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu.

            Gmina w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji usług w ramach ww. Programu sporządzi i przekaże Wojewodzie sprawozdanie z realizacji zadania, obejmujące rozliczenie środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym.

DRUKI NIEZBEDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE:

  • wniosek (do pobrania tutaj),
  • karta zgłoszenia do Programu (do pobrania tutaj),
  • klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (do pobrania tutaj),
  • klauzula informacyjna w ramach Programu (do pobrania tutaj),
  • oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (do pobrania tutaj),
  • oświadczenie o akceptacji pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jako realizatora usług opieki wytchnieniowej (do pobrania tutaj),
  • kodeks etyczny uczestnika Programu(do pobrania tutaj),
  • informacja o braku zastępowalności w przypadku nieobecności pracownika świadczącego usługi opieki wytchnieniowej (do pobrania tutaj).

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania limit godzin usługi opieki wytchnieniowej może zostać pomniejszony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-20-63 wewn. 208, pok.208,

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek tel. 77/483-20-63 wewn. 216, pok.216

Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 405, 123, 124, 115,114 pok. 405.

 

 Plakat Opieka wytchnieniowa