SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W KĘDZIERZYNIE–KOŹLU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

            W I półroczu 2021 r. skierowano do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej 44 osoby, w tym 27 kobiet i 17 mężczyzn. Klub Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku  zrealizował następujące usługi indywidualne:

 1. Konsultacje psychologiczne–skierowane potencjalnie do każdego uczestnika KIS. Usługa polega na wstępnej diagnozie potencjałów i potrzeb podopiecznych,, motywowaniu i wsparciu w toku uczestnictwa w Klubie. Ważnym zadaniem konsultacji psychologicznych było motywowanie do aktywności na rynku pracy, uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych i zajęciach KIS. Psychologiem
  w Klubie była Pani Katarzyna Szamocka-Magdoń. Zajęcia odbyły się w wymiarze 60 godzin. Z tego typu wsparcia skorzystały 34 osoby, w tym 23 kobiety i 11 mężczyzn. Godzinna stawka psychologa wynosiła 60 zł, co daje w I półroczu 2021 roku kwotę 3600 zł)

 2. Doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy-skierowane zostało potencjalnie
  do wszystkich uczestników KIS, w formie indywidualnych konsultacji prowadzonych w trybie zdalnym, mających na celu diagnozę możliwości zawodowych, pomoc
  w dotarciu do ofert pracy, pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. Doradcą zawodowym w Klubie była w 2021 roku Pani Barbara Nieckarz. Ze wsparcia skorzystały 24 osoby, w tym 15 kobiet i 9 mężczyzn. Godzina stawka pracy doradcy zawodowego wynosiła 60 zł (w I półroczu 2021 roku odbyły się 62 h doradztwa na łączną kwotę 3720 zł).

W ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zaplanowane były również warsztaty psychoedukacyjne wraz z poczęstunkiem dla uczestników–grupowe spotkania dla wszystkich uczestników Klubu, wspierające, motywujące do zmiany postawy życiowej, aktywności i wiary w sens działania, podniesienia poczucia własnej wartości, mające na celu integrację grupy oraz uświadomienie własnych potencjałów i deficytów (zaplanowano 32 h warsztatów w okresie V-VI.2021 oraz IX-X.2021). Z uwagi na sytuację pandemiczną naszego kraju warsztaty w ramach Klubu Integracji Społecznej zostały zawieszone do odwołania.

Klub Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje również program prac społecznie użytecznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie socjalne polega na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich i pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj.40 godzin w miesiącu, za co uczestnicy otrzymywali świadczenie pieniężne
w wysokości 8,70 zł za 1 godz. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy 1/2021 z dnia 29.01.2021 r. od  czerwca br. przysługuje świadczenie w wysokości 9,00 zł za godz. pracy)

Zgodnie z Umową na rok 2021 przewidziane jest 35 miejsc pracy.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle:

 • Urząd Miasta
 • Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Zakład Cmentarny
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Mieszkania Chronione - Dom Dziennego Pobytu nr 1
 • Dom Dziennego Pobytu nr 2
 • Dom Dziennego Pobytu nr 3
 • Dom Dziennego Pobytu nr 4
 • Dom Dziennego Pobytu nr 5

 


 

Podstawą działania Klubu jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu od 2004 r. Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym.

Do zadań Klubu Integracji Społecznych należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • podniesienie motywacji i aktywności własnej uczestników Klubu Integracji Społecznej,
 • podniesienie wiary we własne siły możliwości na otwartym  rynku pracy,
 • zwiększenie wśród uczestników Klubu umiejętności interpersonalnych, nabycie zdolności prawidłowej autoprezentacji przy aplikowaniu o pracę, pogodzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

Kto może być uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej:

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy
  o pomocy społecznej,
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Zajęcia Klubu Integracji Społecznej

To spotkania grupowe (warsztaty psychoedukacyjne) oraz rozmowy doradcze
i konsultacje indywidualne z psychologiem i z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację pandemiczną tut. Klub Integracji Społecznej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zajęcia indywidualne w trybie zdalnym. Warsztaty grupowe pozostają zawieszone do odwołania zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 27.10.2020 r.

Klub Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje program prac społecznie użytecznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie socjalne polega na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich
i pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj.40 godzin w miesiącu, za co uczestnicy otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,70 zł/godz. Zgodnie z Umową na rok 2021 przewidziane jest 35 miejsc pracy.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle:

 • Urząd Miasta
 • Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Zakład Cmentarny
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Mieszkania Chronione
 • Dom Dziennego Pobytu nr 1
 • Dom Dziennego Pobytu nr 2
 • Dom Dziennego Pobytu nr 3
 • Dom Dziennego Pobytu nr 4
 • Dom Dziennego Pobytu nr 5

 

Osoby zamieszkujące w Kędzierzynie-Koźlu i pozostające bez pracy zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Agnieszką Jarońską pod nr tel. 77-4837723 wew. 103 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2 a, I piętro, pokój 102.