Podstawą działania Klubu Integracji Społecznej jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu od 2004 roku.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym. Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Klub ma umożliwić wzrost ich aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają uczestnicy Klubu.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne a warunkiem
uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa art. 108 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Osoby korzystające z działań Klubu Integracji Społecznej:

 • bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo,
 • uzależnieni po zakończeniu programu psychoterapii,
 • osoby opuszczające zakłady karne,
 • osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,
 • matki samotnie wychowujące dzieci.

Do zadań Klubu należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających
  z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej oferuje:

 • Warsztaty psychoedukacyjne, w ramach których specjaliści będą pracować
  z uczestnikami nad integracją grupy, wzmocnieniem poczucia własnej wartości
  i wiary w osiągnięcie sukcesu na otwartym rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą
  w 2 kilkunastoosobowych grupach.
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, mających na celu diagnozę możliwości zawodowych, pomoc w dotarciu do ofert pracy oraz pomoc w sporządzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, które pomogą zdiagnozować potencjały i deficyty uczestników Klubu. Niezwykle ważnym elementem tychże konsultacji jest motywowanie do aktywności na rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach KIS oraz podejmowaniu prac społecznie-użytecznych.
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne ma na celu wsparcie i pomoc
  w rozwiązaniu indywidualnych problemów uczestników Klubu.
 • Grupy wsparcia- planowane są 2 kilkuosobowe „grupy problemowe”. Celem grup jest wsparcie osób uczestniczących, miedzy innymi poprzez budowanie wsparcia społecznego, wzrost ich samooceny i umiejętności interpersonalnych.

Klub Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje program prac społecznie użytecznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie socjalne polega na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich
i pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj.40 godzin w miesiącu, za co uczestnicy otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,50 zł/godz. Zgodnie z Umową na rok 2020 przewidziane jest 31 miejsc pracy.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle:

 • Urząd Miasta
 • Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Zakład Cmentarny
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
 • Żłobek nr 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Mieszkania Chronione
 • Dom Dziennego Pobytu nr 1
 • Dom Dziennego Pobytu nr 2
 • Dom Dziennego Pobytu nr 3
 • Dom Dziennego Pobytu nr 4
 • Dom Dziennego Pobytu nr 5

 Osoby zamieszkujące w Kędzierzynie-Koźlu i pozostające bez pracy zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Agnieszką Jarońską pod nr tel. 77-4837723 wew. 103 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2 a, I piętro, pokój 102.Szanowni Państwo, Drodzy Klienci.

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu na bieżąco monitoruje i wdraża zalecenia
i wytyczne światowych i krajowych organizacji zdrowia, a także administracji rządowej. Obecna sytuacja skłoniła nas do wprowadzenia działań mających zwiększyć bezpieczeństwo naszych klientów, jak i nas samych.

 

Uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące podjęcia zawieszonych zajęć Klubu Integracji Społecznej, tut. Ośrodek informuje i przypomina, że wdrożyliśmy dodatkowe procedury ochronne.

 

 • Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przychodzą do Ośrodka zdrowi, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
 • Pracownicy oraz uczestnicy KIS powinni obserwować swój stan zdrowia oraz stan zdrowia innych uczestników i pracowników. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych uczestników/pracowników. Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej i właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Należy zapewnić pracownikom i uczestnikom stały dostęp do możliwości mycia (dostęp do bieżącej wody, mydła, ręczników) i dezynfekcji rąk (na terenie MOPS udostępniamy automatyczny dozownik płynu dezynfekującego).
 • Na bieżąco odkażane są elementy wyposażenia- klamki, blaty biurek itp..
 • Minimalizujemy bezpośrednie kontakty, naszych klientów witamy uśmiechem a nie tradycyjnym podaniem ręki.
 • Zachowujemy bezpieczną odległość od drugiej osoby (1,5-2 metra).
 • Regularnie wietrzymy pomieszczenia.
 • Do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu w budynkach, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko pracy doradcy zawodowego lub psychologa konsultujących Państwa
  w Klubie Integracji Społecznej.
 • Zajęcia grupowe warsztatowe powinny odbywać się w małych grupach oraz
  w miarę możliwości w formule zmianowej. Decyzja w tym zakresie powinna uwzględniać między innymi kwestie zaplecza lokalowego wykorzystywanego do realizacji zajęć. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.
 • Prosimy, by uczestnicy KIS wcześniej uzgadniali termin i godzinę spotkania
  z psychologiem i doradcą zawodowym.

 

Każda osoba przebywająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, z wyłączeniem osób wskazanych poniżej, ma obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki albo przyłbicy, ust i nosa. W związku
z powyższym, pracownik MOPS ma prawo odmówić załatwienia sprawy wobec osoby, która na ma zakrytych ust i nosa.

Wyjątek obowiązku zakrywania ust i nosa dotyczy:

 1. a) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 2. b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
 3. c) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

 

Proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim uczestnikom Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Przydatne instrukcje:

- mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/