Podstawą działania Klubu jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu od 2004 r. Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym.

Do zadań Klubu Integracji Społecznych należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • podniesienie motywacji i aktywności własnej uczestników Klubu Integracji Społecznej,
 • podniesienie wiary we własne siły możliwości na otwartym  rynku pracy,
 • zwiększenie wśród uczestników Klubu umiejętności interpersonalnych, nabycie zdolności prawidłowej autoprezentacji przy aplikowaniu o pracę, pogodzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

Kto może być uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej:

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy
  o pomocy społecznej,
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Zajęcia Klubu Integracji Społecznej

To spotkania grupowe (warsztaty psychoedukacyjne) oraz rozmowy doradcze
i konsultacje indywidualne z psychologiem i z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację pandemiczną tut. Klub Integracji Społecznej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zajęcia indywidualne w trybie zdalnym. Warsztaty grupowe pozostają zawieszone do odwołania zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 27.10.2020 r.

Klub Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje program prac społecznie użytecznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie socjalne polega na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich
i pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj.40 godzin w miesiącu, za co uczestnicy otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,70 zł/godz. Zgodnie z Umową na rok 2021 przewidziane jest 35 miejsc pracy.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle:

 • Urząd Miasta
 • Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Zakład Cmentarny
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Mieszkania Chronione
 • Dom Dziennego Pobytu nr 1
 • Dom Dziennego Pobytu nr 2
 • Dom Dziennego Pobytu nr 3
 • Dom Dziennego Pobytu nr 4
 • Dom Dziennego Pobytu nr 5

 

Osoby zamieszkujące w Kędzierzynie-Koźlu i pozostające bez pracy zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Agnieszką Jarońską pod nr tel. 77-4837723 wew. 103 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2 a, I piętro, pokój 102.