Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym (OWD) funkcjonujący w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przeznaczony jest dla osób z zespołem otępiennym w tym z chorobą Alzheimera, które mogą przy doraźnym wsparciu samodzielnie funkcjonować. Placówka ma pomóc zarówno podopiecznym, jak też ich opiekunom, którzy ze względu na ogromny trud, ponoszony w dzień i w nocy pragną, aby bliska osoba pozostawała z nimi jak najdłużej w rodzinie. Ośrodek Wsparcia jest najdogodniejszą formą wsparcia fizycznego i psychicznego dla opiekunów.
Jest przeznaczony dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki.

Tutejszy Ośrodek Wsparcia dysponuje 5  miejscami

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W FORMIE POBYTU
Udzielenie pomocy w formie pobytu w OWD poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Przyznanie pobytu następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POBYTU

 • osoba jest mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle,
 • osoba przedłoży zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do OWD, z którego wynika że:

- osoba kontroluje i komunikuje o potrzebach fizjologicznych i
- osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi i
- funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób i 
            - stan zdrowia osoby nie wymaga leczenia szpitalnego.

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU

 • złożenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego - zaświadczenie lekarskie,
 • sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego - po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadza  wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej wnioskodawcy,
 • wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy.


Okres pobytu w OWD uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala się na czas określony. Warunki pobytu określa Regulamin Organizacyjny.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dochody rodziny: zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur, emerytury/renty zagraniczne, kwartalne i inne,
 • inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji zdrowotnej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
Pobyt w OWD jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/347/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT


Wysokość dochodu w stosunku do kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość
odpłatności

powyżej 100% do 200%

od 1 zł do 50 zł

powyżej 200% do 300%

powyżej 50 zł do 75 zł

powyżej 300%

powyżej 75 zł do 100 zł

Wysokość odpłatności za posiłki określa Uchwała nr XXVIII/339/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zasad organizacji  i zasad odpłatności za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu.

W OWD podopieczni korzystają z usług asystenckich oraz mają możliwość skorzystania z usług fizjoterapii. Pomoc przyznawana jest w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.