Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania, może trwać do 4 godzin dziennie, przy czym ustalono limit 240 godziny opieki w skali roku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 PDF, DOC:

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022 .

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.