dugnad2

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Fundusze Norweskie to zwyczajowa nazwa Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, który zakłada finansowy wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Unii Europejskiej.

Gmina Kędzierzyn – Koźle w ramach programu otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3,5 miliona euro na realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

Słowa „dugnad” nie można przetłumaczyć wprost. To norweski zwyczaj praktykowany od pokoleń, polegający na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, udziale w czynie społecznym, aktywności obywatelskiej.

Dzięki dofinansowaniu miasto będzie mogło zrealizować kluczowe inwestycje, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Fundusze mają zostać przeznaczone na realizację polityki integrującej mieszkańców, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

Część zadań w ramach projektu „Dugnad…” realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. W ramach nich będą podejmowane takie działania jak:

  • „Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym”,
  • „O krok od samodzielności”,
  • „Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle-podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej w toku kompleksowych działań edukacyjnych”,
  • „Razem raźniej”,
  • „Gminne Centrum Seniora wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

 

 „Wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym”, czyli teleopieka to rozwiązanie, które 24h/dobę wspiera osoby niepełnosprawne i seniorów w samodzielnym funkcjonowaniu w miejscach zamieszkania, ale także poza nimi. Teleopieka to instrument wsparcia opieki realizowanej nad niesamodzielnymi i samodzielnymi osobami starszymi w ich środowisku lokalnym. Teleopieka to poczucie bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla ich rodzin lub opiekunów.


„O krok od samodzielności” to projekt, który zakłada zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, będącego wsparciem dla osoby chorej lub niepełnosprawnej. Asystent pomaga na co dzień, towarzyszy w różnych aktywnościach oraz zapewnia podopiecznemu rozrywkę. Jest otwarty na potrzeby oraz problemy osób niepełnosprawnych i chorych, a ponadto – w razie konieczności – potrafi także udzielić pierwszej pomocy. Jego zadaniem nie jest wyręczanie w codziennych czynnościach czy decydowanie za osobę, którą się opiekuje, a zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności, zachęcanie do rehabilitacji oraz pobudzanie do działania. Ważnym elementem pracy asystenta jest wspieranie podopiecznego w organizacji czasu wolnego i pełnieniu ról społecznych, ale także pomoc w obszarach związanych z życiem zawodowym.

Przedsięwzięcie „Profesjonalne kadry w Gminie Kędzierzyn-Koźle” zakłada, dzięki zastosowaniu szeregu celowanych aktywności edukacyjnych, podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej. Wpłynie na wzrost poziomu świadczonych mieszkańcom usług oraz znaczące podniesienie poziomu zaufania społecznego do podmiotów samorządu terytorialnego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników będzie się odbywać w formach szkoleń i warsztatów.

Projekt „Razem raźniej” będzie cyklem wspólnych działań mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle, angażujących różne grupy wiekowe oraz środowiskowe. Ma stanowić odpowiedź na wyzwania, wynikające z niskiej aktywności społecznej osób starszych, rosnącego dystansu międzypokoleniowego i negatywnych stereotypów, dotyczących starości oraz braku zrozumienia potrzeb poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspólne działania w obszarze kultury, edukacji, sportu i rozrywki mają dać szansę na bliższe poznanie się tych grup i przełamanie dzielących ich barier oraz zbudowanie wzajemnych relacji w oparciu o szacunek do różnic i zrozumieniu wzajemnych potrzeb.


W projekcie „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” zostaną utworzone: Gminne Centrum Seniora oraz Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Gminne Centrum Seniora (GCS) świadczyć będzie kompleksowe wsparcie dla seniorów w zakresie informacji, realizacji działań, aktywizacji, rozwijania pasji i zainteresowań. GCS będzie pełnić na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle funkcję koordynatora działań na rzecz seniorów, umożliwi to skuteczne wykorzystanie potencjału samych seniorów, jak i mieszkańców oraz innych podmiotów. GCS w ramach usług podejmować będzie działania, które nie są podejmowane przez inne podmioty lub działania uzupełniające. Gminne Centrum Seniora będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie seniorów, mieszkańców i podmiotów realizujących działania na ich rzecz, poprzez pełne wykorzystanie rozproszonych zasobów w tym obszarze.

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ma pełnić funkcję animatora lokalnej społeczności poprzez wspieranie rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych, działających na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle i jej mieszkańców oraz aktywizację społeczności poprzez animowanie i promowanie w mieście wolontariatu. Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu będzie upowszechnianie wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania się w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. Ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług kędzierzyńsko-kozielskich organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych w ramach Projektu zadań podawane będą do wiadomości sukcesywnie, w miarę uruchamiania kolejnych działań.

dugnad2