438 naglowek

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Dofinansowanie projektu: 202 878,00 zł

Całkowita wartość projektu: 233 478,00 zł

 

         CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

DLA KOGO?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

OKRES REALIZACJI

styczeń 2023 r. - grudzień 2023 r.

 

CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu Opieka wytchnieniowa  – edycja 2023 w wysokości 202 878,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 25 opiekunów osób zależnych, w tym 24 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi a także 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oferuje pomoc w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą za znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Przyznając usługę istotnym czynnikiem jest stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego może trwać do 4 godzin dziennie, przy czym ustalono limit nie więcej niż 240 godzin opieki w skali roku. Limit dotyczy również więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną a także opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż 1 osobą.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie,
z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikuje się do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

            Rozliczenia usług „Opieki wytchnieniowej” dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.

 

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania limit godzin usługi opieki wytchnieniowej może zostać pomniejszony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-20-63  wewn. 208, pok.208,

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek tel. 77/483-20-63 wewn. 216, pok.216

Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 123 lub 124, pok. 123,124.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 04.01.2024 roku złożył sprawozdanie gminy Kędzierzyn-Koźle z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 – pobyt dzienny, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do Programu.

 

 Plakat Opieka wytchnieniowa