438 naglowek


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Dofinansowanie projektu: 466 242,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 494 754,13 zł.


CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  - o stopniu znacznym lub,
  - o stopniu umiarkowanym albo,
  - traktowane na równi do ww. wymienionych.


OKRES REALIZACJI

marzec 2022 r. – grudzień 2022 r.


CO OFERUJEMY?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2022 w wysokości 466 242,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 16 osób niepełnosprawnych, tj.

 • 9 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją,
 • 2 osób o orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Rozliczenie usług asystencji osobistej następuje na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenckich.


DRUKI NIEZBEDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE:

 • wniosek (do pobrania tutaj),
 • karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (do pobrania tutaj),
 • klauzula informacyjna RODO w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (do pobraniatutaj),
 • klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (do pobraniatutaj),
 • zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 (do pobraniatutaj),
 • oświadczenie o wskazaniu realizatora usług (do pobraniatutaj), w przypadku wskazania osoby do świadczenia usług niebędącej pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczenie (do pobraniatutaj).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Reja 2A, w następujących działach:

 • Dział Usług Opiekuńczych, tel. 77/483-59-49 wewn. 208, pok. 208,
 • Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Joanna Marek, tel. 77/483-59-49 wewn. 216, pok. 216,
 • Dział Pomocy Środowiskowej, tel. 77/483-48-48 wewn. 123 lub 124, pok. 123, 124.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! Liczba miejsc jest ograniczona.

 

fundusz solidarnosciowy asystent2