Projekt pn. Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizowany jest przez Gminę Kędzierzyn-Koźle/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.


Wartość projektu ogółem:
413 381,25 zł, w tym w 2018 r.–230 813,75 zł, w 2019 r.–182 567,50 zł.


Dofinansowanie stanowi 100% wartości projektu, w tym:

- kwota 348 397,71 zł, tj. 84,28% – ze środków europejskich,

- kwota 64 983,54 zł, tj. 15,72% - ze środków dotacji celowej.


Cel główny projektu:
podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu ukierunkowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.


Grupa docelowa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle. Wsparciem objęci zostaną pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej.


Projekt zakłada realizację czterech zadań, w tym:


Zadanie 1. Przygotowanie i organizacja nowego modelu realizacji usług
(przygotowanie merytoryczne i techniczne jednostki do wdrożenia nowego modelu, w tym opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego, projektu zarządzenia Dyrektora, projektu schematu organizacyjnego, podziału zadań dla planowanych zespołów i stanowisk, zakresów czynności dla pracowników, wyposażenie stanowiska ds. pierwszego kontaktu, zakup tablicy informacyjnej dla klientów). Termin realizacji zadania: III-V.2018 r.

Zadanie 2. Wdrożenie nowego modelu usług usprawnione poprzez zatrudnienie niezbędnej kadry
i wyposażenie stanowisk pracy
(zatrudnienie pracowników socjalnych, terapeuty, wyposażenie stanowisk pracy, w ramach oddzielenia pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych utworzenie:

  • Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,
  • Zespołu ds. pracy socjalnej,
  • Zespołu ds. usług socjalnych,
  • Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
  • Stanowiska ds. bezdomności,
  • Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy.

Okres realizacji zadania: III.2018 r. -VIII.2019 r.

Zadanie 3. Wdrażanie nowego modelu realizacji usług – podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej pracowników (realizacja czterech szkoleń: KPA w systemie pomocy społecznej, metodyki pracy socjalnej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w pomocy społecznej oraz
z zakresu podejścia systemowego w pracy z rodziną). W ramach zadania zakupiona zostanie literatura fachowa. Okres realizacji zadania: III-X.2018 r.


Zadanie 4. Wdrażanie nowego modelu realizacji usług – podnoszenie poziomu umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych pracowników
(realizacja czterech warsztatów
i szkoleń z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, samoobrony i adekwatnego zachowania się
w sytuacji zagrożenia w toku świadczenia pracy w terenie, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, prawidłowej komunikacji i współpracy z trudnym klientem). Okres realizacji zadania: I-VIII.2019 r.


Rezultaty zakładane w projekcie:


Projekt wpisuje się w realizację celu PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających
na rzecz włączenia społecznego.

Typ wskaźnika

Wskaźnik realizacji celu

Jednostka pomiaru

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Zakładany termin osiągnięcia wskaźnika

Wskaźnik rezultatu

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego
od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych

szt.

0

1

VIII.2019

Wskaźniki produktu

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem
w celu zmiany systemu organizacyjnego

szt.

---

1

VIII.2019

Liczba osób zatrudnionych w ramach projektu na potrzeby wdrażania nowego modelu organizacyjnego funkcjonowania jednostki

osoby

---

4

VIII.2019

Liczba pracowników ośrodka pomocy społecznej, którzy uczestniczyli
w szkoleniach podnoszących poziom umiejętności interpersonalnych
i kompetencji społecznych

osoby

---

39

VIII.2019

Liczba pracowników ośrodka pomocy społecznej, którzy uczestniczyli
w szkoleniach podnoszących poziom kompetencji zawodowych i wiedzy merytorycznej

osoby

---

39

X.2018

Liczba wypracowanych dokumentów niezbędnych do wdrożenia zmian organizacyjnych

szt.

---

2

VI.2018

Liczba doposażonych stanowisk pracy
w ramach wdrażania nowego modelu realizacji usług

szt.

---

4

Zadanie 1.–V.2018,
Zadanie 2.–VIII.2019

Liczba zarządzeń wprowadzających nowy regulamin organizacyjny dla potrzeb wdrożenia nowego modelu usług

szt.

---

1

IX.2018

Liczba zrealizowanych szkoleń podnoszących poziom kompetencji zawodowych i wiedzy merytorycznej

szt.

---

4

X.2018

Liczba zrealizowanych szkoleń
i warsztatów podnoszących poziom umiejętności interpersonalnych
i kompetencji społecznych

szt.

---

4

VIII.2019

Liczba opracowanych raportów
z wdrożenia zmian organizacyjnych

szt.

---

2

VIII.2019

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
pn. Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

w 2018 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data udzielania wsparcia

Dokładny adres realizacji wsparcia

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1

Szkolenie z zakresu nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w pomocy społecznej

14.06.2018 r.
godz. 10.00-14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Adam Białas

39

2

Szkolenie z zakresu KPA w systemie pomocy społecznej

21.06.2018
godz.10.00–14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Zofia Smertyha

14

3

Szkolenie z zakresu metodyki pracy socjalnej – praca z indywidualnym przypadkiem i środowiskowa, dokumentowanie pracy socjalnej

13-14.09.2018
godz. 10.00-14.30

 Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Klaudiusz Zajączkowski

6

4

Szkolenie z zakresu podejścia systemowego w pracy z rodziną

20-21.09.2018
godz. 10.00-14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Klaudiusz Zajączkowski

10

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
pn. Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

w 2019 roku

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data udzielania wsparcia

Dokładny adres realizacji wsparcia

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

1

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

07.05.2019 r.
godz. 10.00-14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kasperski

39

2

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

15-16.05.2019
godz.10.00–14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Ewelina Konieczna

20

3

Warsztaty z zakresu prawidłowej komunikacji
i współpracy z trudnym klientem

29-30.05.2019 r.
godz. 10.00-14.30

 Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Ewelina Konieczna

20

4

Szkolenie z zakresu samoobrony, adekwatnego zachowania się
w sytuacji zagrożenia w toku świadczenia pracy w terenie

03-04.06.2019 r.
godz. 10.00-14.30

Al. Jana Pawła II 29, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Tomasz Zarzycki

37