Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu

ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
  5. nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekun prawny reprezentuje osobę ubezwłasnowolnioną oraz sprawuje pieczę nad nią i jej  majątkiem. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku. 

Niezwłocznie po objęciu opieki, kurator i opiekun zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach wyznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem.

Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd opiekuńczy przyznaje na żądanie opiekuna stosowne wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego jest zadaniem zleconym gminie. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2020.1359 ), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo, organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.