bank zywnosci

 

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym dla zakwalifikowanych obywateli Ukrainy, którzy otrzymali skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

20.07.2022 r.
21.07.2022 r.
22.07.2022 r.

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!

Informujemy, że artykuły żywnościowe mają swój termin ważności. W przypadku gdy nie zostaną odebrane przez osoby posiadające skierowanie we wskazanych terminach, zostaną rozdysponowane pozostałym potrzebującym.

UWAGA! Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności. Aktualny adres to ul. Tuwima 26/III (wejście od strony sklepów) Kędzierzyn-Koźle, osiedle Blachownia.

 

mapka

 

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 BĘDZIE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

PODPROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom kraju pomocy żywnościowej
w okresie od marca 2022 do sierpnia 2022, a jego celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł,
na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie
z zasadami POPŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: harmonogram wydawania pomocy żywnościowej zostanie podany w późniejszym terminie.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. W ramach POPŻ pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie)– których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.
  2. Sposób kwalifikacji:

- OPS będzie wydawać osobom najbardziej potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy POPŻ, pod warunkiem zgody tych osób;

- Z powodu sytuacji pandemicznej występującej na terenie całego kraju OPS mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej w formie telefonicznej(załącznik 7.1 wytycznych). Oświadczenia wraz
z wypełnionym skierowaniem (załącznik 7.1 do wytycznych) przekazywane będą do punktu wydawania żywności;

- osoby bezdomne mogą być kierowane do udziału w POPŻ na podstawie oświadczenia sporządzonego na załączniku 6.1 do wytycznych.

  1. ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana zakwalifikowanym osobom potrzebującym za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPL) jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w PODPROGRAMIE 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28 kg w tym:

L.P.

Nazwa artykułu

Ilość

Gramatura w kg/l

1

Cukier biały

4

1

2

Groszek z marchewką

8

0,4

3

Kasza jęczmienna

2

0,5

4

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

5

Makaron jajeczny świderki

9

0,5

6

Mleko UHT

5

1

7

Olej rzepakowy

4

1

8

Powidła śliwkowe

5

0,3

9

Filet  z makreli w oleju

5

0,17

10

Szynka drobiowa

6

0,3

11

Szynka wieprzowa

4

0,3
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych ( co najmniej 3) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
  2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć ilość opakowań.
  3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych.
  4. Żywność wydawana w ramach POPŻ przekazywana jest osobom zakwalifikowanym do pomocy – NIEODPŁATNIE

SKŁADANIE SKARG:

Każda osoba potrzebująca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Z uwagi na panujący w kraju stan zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2 w ramach POPŻ planowane są zdalne konsultacje telefoniczne prowadzone z wybranymi beneficjentami przez dietetyków Banku Żywności.