PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA
W 2018 ROKU

Okres realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2018
W 2018 roku planuje się trzy tury realizacji programu:

 • marzec–kwiecień
 • maj-czerwiec
 • wrzesień-październik

Realizatorzy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Ilość uczestników: 30 osób, w trzech turach po 10 osób

Beneficjenci Programu:
osoby bezrobotne, dla których określono profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Grupa docelowa PAI stanowi największe wyzwanie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, ponieważ posiada ugruntowane, a często nawet dziedziczone schematy bierności na rynku pracy oraz pasywną postawę życiową. Jest to liczna grupa spośród osób stale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które wypadły z rynku pracy i stały się wykluczone społecznie i zawodowo. Osoby z grupy docelowej reprezentują szereg deficytów, których zniwelowanie może przynieść wymierne korzyści w postaci zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej, zaistnienia na otwartym rynku pracy. Program zakłada pracę nad deficytami poprzez formy aktywne: warsztaty, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.
Dzięki pracy u podstaw, nad poczuciem własnej wartości, nad motywacją do działania, poczuciem odpowiedzialności, wprowadzeniem na rynek pracy w dającej pewnego rodzaju bezpieczeństwo formie prac społecznie-użytecznych, osiągnięty zostanie główny cel Programu: podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, dla których określono profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


Cele zakładane w Programie Aktywizacja i Integracja:

 • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób
  i rodzin,
 • zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
 • podwyższenie jakości życia,
 • podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym poprzez przywracanie osób wykluczonych do uczestniczenia w życiu rodzinnym
  i społecznym,
 • przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.          

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące – jest to jeden cykl uczestnictwa, oznacza to, że osoba bezrobotna skierowana do programu uczestniczy w obu blokach jednocześnie w okresie 2 miesięcy.

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:

 • Podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy lub
 • skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej,
  do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach
  o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych lub
 • ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

Program PAI składa się z dwóch bloków:

 1. BLOK AKTYWIZACJA:
  • wymiar: 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie,
  • realizator: PUP w Kędzierzynie-Koźlu, 
  • w ramach bloku PUP udzieli osobom bezrobotnym zakwalifikowanym
   do uczestnictwa w programie wsparcia polegającego na przygotowaniu
   do lepszego radzenia sobie na rynku pracy poprzez skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze dwóch miesięcy dla każdej osoby, zorganizowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów,
  • blok refundowany będzie w 60% przez PUP, w 40% finansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 2. BLOK INTEGRACJA:
  • trwa co najmniej 10 godzin tygodniowo,
  • realizator: MOPS w Kędzierzynie-Koźlu,
  • w ramach bloku MOPS zrealizuje działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym
   i zawodowym,
  • formy wsparcia mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.
  • blok finansowany będzie w 100% ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle

 

W ramach jednego cyklu PAI w Bloku Integracja planuje się realizację następujących form wsparcia:

 1. warsztaty psychoedukacyjne z trenerem, mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, uświadomienie własnych potencjałów i deficytów, pracę nad swoimi emocjami, motywacją i wiarą we własne siły, przewartościowaniem swojego życia
  i reprezentowanych postaw, w wymiarze 8 spotkań po 5 godzin, łącznie 40 godzin.
 2. grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie spotkań ze specjalistami zgodnie
  ze stwierdzonymi potrzebami uczestników: np. z terapeutą ds. uzależnień (profilaktyka uzależnień), ze specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy (profilaktyka przemocy), z pielęgniarką środowiskową (edukacja prozdrowotna), z prawnikiem (prawo rodzinne i prawo pracy) w wymiarze 4 spotkań po 5 godzin, łącznie 20 godzin.
 3. grupę wsparcia z animatorem, mającą na celu utrzymanie wysokiej motywacji uczestników programu, rozbudzanie i wspieranie ich własnej aktywności w zakresie poszukiwania pracy, zmian w sferze funkcjonowania społecznego, w wymiarze
  4 spotkań po 5 godzin, łącznie 20 godzin.