Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka(osoba sprawująca opiekę, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • rodzinie zastępczej,
 • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

 

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało bez względu na wysokość osiąganego dochodu i przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 roku życia.
 2. Uchylony został warunek niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - oznacza to, że osoby sprawujące opiekę ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 -nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Osoba sprawująca opiekę może mieć ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
 4. W przypadku,  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek strony.

Druk wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach(pdf)

Informacje pomocnicze: