Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wyniesie on:

 • 3000,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewnym lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG*,
 • 2000,00 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

* Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek jest przyznawany na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 • papierowo w siedzibie Ośrodka przy ul. Mikołaja Reja 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,
 • papierowo w siedzibie  Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Warunkiem uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Z dodatku nie skorzystają osoby objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

DO POBRANIA: wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.