Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mikołaja Reja 2a
47-220 Kędzierzyn-Koźle
II piętro
telefon: 77 483-59-49 wewn.206

Usługi opiekuńcze są niepieniężną formą pomocy społecznej. Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Usługi te przyznawane są na podstawie art. 50 Ustawy o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres
i miejsce świadczenia.

Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych jest pomocą odpłatną, a wysokość opłat zależy od:

 • miejsca zamieszkania - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
  z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • dochodu netto – w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego
  (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 r. wynosi 701,00 zł na osobę w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 528,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.
 • rodzaju i miejsca świadczenia usług – wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie; od tego czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, których dochód  
  nie przekracza ustawowo określonego kryterium mają bezpłatnie świadczone usługi. Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Dział Usług Opiekuńczych tworzą opiekunki i pielęgniarki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym oraz fizjoterapeuta zatrudniony na ½ etatu.

Powyższy Dział organizuje i świadczy następujące rodzaje usług:

1) Usługi opiekuńcze, które polegają na pomocy przy zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, jest nimi m.in.:

 • pomoc w utrzymywaniu higieny całego ciała,
 • zgłaszanie wizyt lekarskich, realizowanie recept ze środków finansowych klienta, pomoc w dozowaniu leków (za wyjątkiem insuliny, zastrzyków),
 • pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków oraz karmienie,
 • pomoc w czynnościach gospodarczych, tj. pomoc w bieżącym utrzymaniu
  w czystości pomieszczeń, w których przebywa klient, pomoc w praniu bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w zmianie bielizny pościelowej),
 • pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i higienicznych, pomoc
  w opłacaniu rachunków,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywności,
 • rozmowa z klientem, wysłuchanie, wspieranie.

Odpłatność za powyższe usługi określa poniższa tabela.

TABELA ODPŁATNOŚCI  ZA  USŁUGI OPIEKUŃCZE

DNI POWSZEDNIE OD 7.00 DO 15.00

 

   DOCHÓD NETTO x 100 : KRYTERIUM

 

OSOBA  SAMOTNA  -  1 godzina – 10,00 z ł                 KRYTERIUM:  701 zł.
ODPŁATNOŚĆ W 
RODZINIEkwoty 10,00 zł

KRYTERIUM:     I osoba 528 zł.
                              II osoby 1056 zł.
III osoby -  1584 zł.
IV osoby – 2112 zł.

 

WSKAŹNIKI

% ODPŁATNOŚCI

 

DOCHÓD

% ODPŁAT-NOŚCI

Z KWOTY 10,00ZŁ

 

KOSZT

1 GODZINY

% ODPŁAT-NOŚCI Z KWOTY

10,00 ZŁ

 

KOSZT

1 GODZINY

0 -100 %

bezpłatnie

bezpłatne

0,00

bezpłatne

0,00 zł

powyżej100% - 150 %

701,00 -1051,50

10 % 

1,00

20 %

2,00

powyżej150 % - 200 %

1051,50 – 1402,00

20 %

2,00

30 %

3,00

Powyżej 200 % - 250 %

1402,00 – 1752,50

50 %

5,00

60 %

6,00

Powyżej 250 % - 300 %

1752,50 – 2103,00

80 % 

8,00

90 %

9,00

Powyżej 300 % - 350 %

2103,00 – 2453,50

100 %

10,00

110 %

11,00

Powyżej 350 % - 400 %

2453,50 – 2804,00

110 % 

11,00

120 %

12,00

Powyżej 400 % - 450 %

2804,00 – 3154,50

130 %

13,00

140 %

14,00

Powyżej 450 % - 500 %

3154,50 – 3505,00

140 %

14,00

150 %

15,00

Powyżej 500%

powyżej 3505,00

150 %

15,00

160 %

16,00

 

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 • usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Odpłatność za powyższe usługi określa poniższa tabela.

TABELA ODPŁATNOŚCI  ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

DOCHÓD NETTO x 100 : KRYTERIUM

 

OSOBA SAMOTNA  -  1 godzina – 20,00 z ł                 KRYTERIUM:  701 zł.
ODPŁATNOŚĆ W 
RODZINIEkwoty 20,00 zł

KRYTERIUM:     I osoba 528 zł.
                              II osoby 1056 zł.
III osoby - 1584 zł.
IV osoby – 2112 zł.

 

WSKAŹNIKI

% ODPŁATNOŚCI

 

DOCHÓD

%ODPŁATNOŚCI

Z KWOTY 12,00ZŁ

 

KOSZT

1 GODZINY

% ODPŁATNOŚCI Z KWOTY

12,00 ZŁ

 

KOSZT

1 GODZINY

0 -100 %

bezpłatnie

 bezpłatne

0,00

bezpłatne

0,00

powyżej100% - 150 %

701,00 -1051,50

10 % 

2,00

20 %

4,00

powyżej150 % - 200 %

1051,50 – 1402,00

20 %

4,00

30 %

6,00

Powyżej 200 % - 250 %

1402,00 – 1752,50

50 %

10,00

60 %

12,00

Powyżej 250 % - 300 %

1752,50 – 2103,00

80 % 

16,00

90 %

18,00

Powyżej 300 % - 350 %

2103,00 – 2453,50

100 %

20,00

110 %

22,00

Powyżej 350 % - 400 %

2453,50 – 2804,00

110 % 

22,00

120 %

24,00

Powyżej 400 % - 450 %

2804,00 – 3154,50

130 %

26,00

140 %

28,00

Powyżej 450 % - 500 %

3154,50 – 3505,00

140 %

28,00

150 %

30,00

Powyżej 500%

powyżej 3505,00

150 %

30,00

160 %

32,00

 

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują określone
Rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia
22 września 2005 r.
(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) następujące rodzaje:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
  i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
  i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwacja ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania oraz pomoc w utrzymaniu higieny ciała,
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w tym: rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
 • pomoc mieszkaniowa, w tym pomoc w negocjowaniu i wnoszeniu opłat oraz
  w kształtowaniu właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami lub gospodarzem domu,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Odpłatność za powyższe usługi określa poniższa tabela.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- DOROŚLI -  1 godzina –     40,00   zł

DOCHÓD NETTO x 100 : KRYTERIUM

KRYTERIUM DOCHODOWE NA 1 osobę: 701 zł      

2osoby 1402  , 3osoby 2103, 4osoby 2804

 

DOCHÓD OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ LUB PRZYPADAJĄCY NA OSOBĘ W RODZINIE

WSKAŹNIKI ODPŁATNOŚCI W % USTALONE OD CENY SPECJALISTYCZNEJ USŁUGI ZA 1 GODZINĘ DLA:

OSOBY SAMOTNEJ

OSOBY W RODZINIE

DO 701,00 -100 %

701,00

NIEODPŁATNIE

0,00 zł

NIEODPŁATNIE

0,00 zł

POWYŻEJ 100% - 132,5 %

701,00 – 928,83

1,5 %

0,60

3,5 %

1,40

POWYŻEJ 132,5% - 165%

 

928,83 -  1156,65

3 %

1,20

7 %

2,80

POWYŻEJ 165%-187,5%

1156,65 – 1314,38

5 %

2,00

11 %

4,40

POWYŻEJ 187,5%-220%

1314,38 – 1542,20

7 %

2,80

15 %

6,00

POWYŻEJ  220%-237,5%

1542,20 – 1664,88

11 %

4,40

20 %

8,00

POWYŻEJ  237,5%-255%

 

1664,88 – 1787,55

15 %

6,00

25 %

10,00

POWYŻEJ  255%-265%

1787,55 – 1857,65

22,5 %

9,00

32,5 %

13,00

POWYŻEJ   265%-275%

1857,65 – 1927,75

30 %

12,00

40 %

16,00

POWYŻEJ  275%-282,5%

1927,75 – 1980,33

45 %

18,00

55 %

22,00

POWYŻEJ  282,5%-290%

 

1980,33 – 2032,90

60 %

24,00

70 %

28,00

POWYŻEJ  290%-310%

  2032,90 – 2173,10

75 %

30,00

85 %

34,00

POWYŻEJ 310%-330%

  2173,10 – 2313,30

90 %

36,00

100 %

40,00

POWYŻEJ 330%

2313,30

100 %

40,00

100 %

40,00

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI-DZIECI I MŁODZIEŻ  -  1 godzina –     65,00   zł

DOCHÓD NETTO x 100 : KRYTERIUM

KRYTERIUM DOCHODOWE NA 1 osobę: 701 zł      

2osoby 1402  , 3osoby 2103, 4osoby 2804

DOCHÓD OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ LUB PRZYPADAJĄCY NA OSOBĘ W RODZINIE

WSKAŹNIKI ODPŁATNOŚCI W % USTALONE OD CENY SPECJALISTYCZNEJ USŁUGI ZA 1 GODZINĘ DLA:

OSOBY SAMOTNEJ

OSOBY W RODZINIE

DO 701,00 -100 %

701,00

NIEODPŁATNIE

0,00 zł

NIEODPŁATNIE

0,00 zł

POWYŻEJ 100% - 132,5 %

701,00 – 928,83

1,5 %

0,98

3,5 %

2,28

POWYŻEJ 132,5% - 165%

 

928,83 -  1156,65

3 %

1,95

7 %

4,56

POWYŻEJ 165%-187,5%

1156,65 – 1314,38

5 %

3,25

11 %

7,15

POWYŻEJ 187,5%-220%

1314,38 – 1542,20

7 %

4,55

15 %

9,75

POWYŻEJ  220%-237,5%

1542,20 – 1664,88

11 %

7,15

20 %

13,00

POWYŻEJ  237,5%-255%

 

1664,88 – 1787,55

15 %

9,75

25 %

16,25

POWYŻEJ  255%-265%

1787,55 – 1857,65

22,5 %

14,63

32,5 %

21,13

POWYŻEJ   265%-275%

1857,65 – 1927,75

30 %

19,50

40 %

26,00

POWYŻEJ  275%-282,5%

1927,75 – 1980,33

45  %

29,25

55 %

35,75

POWYŻEJ  282,5%-290%

 

1980,33 – 2032,90

60 %

39,00

70 %

45,50

POWYŻEJ  290%-310%

  2032,90 – 2173,10

75 %

48,75

85 %

55,26

POWYŻEJ 310%-330%

  2173,10 – 2313,30

90 %

58,50

100 %

65,00

POWYŻEJ 330%

2313,30

100 %

65,00

100 %

65,00

 

4. Tryb udzielania pomocy:

1. Zgłoszenie wniosku – o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie- Koźlu:

- osobiście
- telefonicznie bądź
- listownie.

Wymagane dokumenty to:

 • usługi opiekuńcze/ specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaświadczenie lekarskie
  o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych
 • w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zaświadczenie od lekarza psychiatry załącznik nr 1,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:

- zaświadczenie od lekarzy psychiatry a także opinia szkoły/ przedszkola określająca realizowane wsparcie w formie organizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych załącznik nr 2,

- dokumenty niezbędne do uzyskania wyczerpującego materiału dowodowego, na podstawie oceny którego zostanie wydana decyzja, np. dokumenty postdiagnostyczne z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej tj. opinie, orzeczenia, a także indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, diagnoza zaburzenia procesów integracji sensorycznej, itp.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu,
w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc – w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi MOPS powinien wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.

4. Realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.