Dział Usług Opiekuńczych funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Dział Usług Opiekuńczych tworzą:

 • kierownik – pok. 216, tel. 77 483 20 63 wewn. 2016,
 • pracownik administracyjny – pok. 208, tel. 77 483 20 63 wewn. 208,
 • opiekunki i pielęgniarki pracujące w terenie,
 • fizjoterapeuta pracujący w terenie.

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS.

Usługi opiekuńcze są niepieniężną formą pomocy społecznej. Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Usługi te przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przysługują:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Dział Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy następujące rodzaje usług:

 • Usługi opiekuńcze, które polegają na pomocy przy zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, są nimi m.in.:
 • pomoc w utrzymywaniu higieny całego ciała,
 • zgłaszanie wizyt lekarskich, realizowanie recept ze środków finansowych klienta, pomoc w dozowaniu leków (za wyjątkiem insuliny, zastrzyków),
 • pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków oraz karmienie,
 • pomoc w czynnościach gospodarczych, tj. pomoc w bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczeń, w których przebywa klient, pomoc w praniu bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w zmianie bielizny pościelowej),
 • pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i higienicznych, pomoc w opłacaniu rachunków,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywności,
 • rozmowa z klientem, wysłuchanie, wspieranie.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 • usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) następujące rodzaje:
 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwacja ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania oraz pomoc w utrzymaniu higieny ciała,
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w tym: rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
 • pomoc mieszkaniowa, w tym pomoc w negocjowaniu i wnoszeniu opłat oraz w kształtowaniu właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami lub gospodarzem domu,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.