W dniu 14.09.2019 roku odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” VI Turniej Szachowy Instytucji Pomocy Społecznej 2019 pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Sponsorem pucharów i dyplomów była Rada Osiedla „Pogorzelec” w Kędzierzynie-Koźlu.

Turniejowi przyświecały poniższe idee i cele.

  1. Popularyzacja gry w szachy wśród osób starszych i niepełnosprawnych.
  2. Trening sprawności umysłowej i koncentracji.
  3. Współtworzenie atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa sportowego.
  4. Zaspakajanie potrzeb psychicznych wyższego rzędu.
  5. Krzewienie idei integracji i wolontariatu.
  6. Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego osób starszych i niepełnosprawnych.

W Turnieju brało udział 21 zawodników, czyli siedem drużyn trzy osobowych: cztery drużyny z Sekcji Szachowej funkcjonującej przy DDP Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu – podopieczni ośrodków wsparcia, seniorzy z Domu Pomocy w Jeseniku, dwie drużyny podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” w Zdzieszowicach. Z uwagi na brak dwóch zawodników z DDP „Stokrotka” w Zdzieszowicach drużynę uzupełnili szachiści z Sekcji Szachowej DDP Nr 5 „Nasz dom”. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju czuwał sędzia, który jednocześnie był najstarszym zawodnikiem. Pełnił tę funkcję honorowo.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej zostali: 

I miejsce – Taborski Bedrich – - DPS Jesenik (Centrum Usług Socjalnych)
II miejsce – Janocha Jan – Drużyna II MOPS
III miejsce – Klucznik Andrzej - Drużyna I MOPS

Wynika drużynowe:

I miejsce – Drużyna I MOPS
II miejsce – Drużyna II MOPS
III miejsce – DPS Jesenik (Centrum Usług Socjalnych)

Zwycięzcom Turnieju wręczono puchary, dyplomy i nagrody. Ponadto każdy zawodnik turnieju otrzymał symboliczną nagrodę i gadżety promujące miasto. Statuetkę – wyróżnienie przyznano Panu Markowi Stokłosa z drużyny IV MOPS za sportową postawę, sumienność, wytrwałość i niegasnącą aktywność w działalności Sekcji Szachowej funkcjonującej przy DDP Nr 5 „Nasz dom”. Realizacja projektu to przykład dobrych praktyk polegających na promowaniu wolontariatu młodzieżowego. Młodzież z Grupy VOLONTARIUS z II LO w Kędzierzynie-Koźlu swój wolny czas, w dniu wolnym od nauki ofiarowała pomagając w przebiegu turnieju.
Turniej przebiegał w sportowej atmosferze. Zawody otworzyła w imieniu Pani Danuty Ceglarek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu Agnieszka Morelowska Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu i Lilia Nowak Kierownik Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast nagrody i puchary wręczała Pani Danuta Ceglarek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Lilia Nowak Kierownik Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom”.


Realizacja takiego przedsięwzięcia to integracja środowisk senioralnych i międzynarodowych, pożyteczne spędzenie czasu wolnego przez podopiecznych oraz zapobieganie marginalizacji grup defaworyzowanych.