Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 1. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"

  Po pisemnym otrzymaniu od Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" potwierdzenia możliwości korzystania z usług w w/w placówce  należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu niezbędne dokumenty celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

   • podanie  z prośbą o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Promyczek",
   • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
   • zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc od złożenia podania w tut. ośrodku,
   • faktury, rachunki potwierdzające koszty związane z leczeniem, dodatkową rehabilitacją czy dojazdami (np. do szpitali, ŚDS ,,Promyczek").

 2. Ustalenie odpłatności

  Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiednio kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym ośrodku wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

  Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie, zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej.                        
  Dochody z tytułu odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.