KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

Cel główny:

            Celem Klubu Integracji Społecznej w 2018 roku będzie wyposażenie uczestników Klubu w instrumentarium niezbędne na wymagającym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz wiedzy dotyczącej poruszania się po rynku pracy łącznie z wypracowaniem dokumentów aplikacyjnych indywidualnie dla każdego uczestnika Klubu. Plan pracy Klubu zakłada udzielenie wsparcia zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej (warsztatowej).

Cele szczegółowe:

- podniesienie motywacji i aktywności własnej uczestników Klubu,
- podniesienie wiary we własne siły i swoje możliwości na rynku pracy, adekwatna samoocena,
- zwiększenie umiejętności interpersonalnych, np. umiejętności pracy w zespole, 
- nabycie umiejętności prawidłowej autoprezentacji przy aplikowaniu o pracę, umiejętności reorganizacji swojego dotychczasowego życia, pogodzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym,
- zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) a także metod poszukiwania pracy,
- pozyskanie podstaw wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnych przy nawiązywaniu stosunku pracy (formy umów, prawa pracownicze, czas pracy, itp.).

Planowane działania

 1. Warsztaty psychoedukacyjne (dwie grupy 15-osobowe, łącznie 16 godzin zajęć dla każdego uczestnika). W ramach łącznie 4 spotkań warsztatowych, które odbędą się
  w marcu i kwietniu 2018 r. każdy uczestnik Klubu otrzyma możliwość rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych, które usprawniają codzienne kontakty międzyludzkie, wpływają na osiąganie sukcesu
  w różnych dziedzinach życia.
 2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (dwie grupy 15-osobowe, łącznie
  8 godzin zajęć dla każdego uczestnika). Dwa spotkania warsztatowe we wrześniu
  i październiku 2018 r. wzbogacą uczestników Klubu w wiedzę teoretyczną
  i umiejętności praktyczne w zakresie poruszania się po rynku pracy, aplikowania
  o pracę, aktualnych przepisów dotyczących zatrudniania, itp. Jest to wiedza niezbędna, ponieważ część uczestników Klubu na trwałe wypadła z rynku pracy, utraciła zdolności do samodzielnego poszukiwania pracy. Uczestnicy po warsztatach będą posiadali zestaw dokumentów aplikacyjnych.
 3. Konsultacje psychologiczne (w wymiarze 60 godzin, około 2 godziny dla każdego uczestnika Klubu). Realizacja spotkań w okresie maj-lipiec 2018 r.
 4. Konsultacje z doradcą zawodowym (w wymiarze 60 godzin, około 2 godzin dla każdego uczestnika Klubu). Realizacja spotkań w okresie maj-lipiec 2018 r.
 5. Uczestnictwo w Programie „Prace społecznie-użyteczne”. Każdy uczestnik Klubu zostanie skierowany do uczestnictwa w „Pracach społecznie-użytecznych” w okresie marzec-listopad 2018 r. Prace wykonywane będą w instytucjach gminnych. Uczestnicy miesięcznie przepracują 40 godzin (10 godzin tygodniowo), za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości 324 zł. Uczestnictwo w programie stanowi pierwszy etap do powrotu na otwarty rynek pracy.
 6. Spotkanie podsumowujące działania KIS w 2018 roku, które odbędzie się
  w listopadzie 2018 r. będzie miało charakter promujący działalność Klubu. Dzięki wymianie informacji pomiędzy podmiotami współpracującymi w zakresie realizacji działań Klubu, w tym organizacji prac społecznie-użytecznych, spotkanie wpłynie
  na podniesienie jakości współpracy, podniesienie standardów działań na rzecz grupy osób bezrobotnych w Gminie Kędzierzyn-Koźle.

HARMONOGRAM PRACY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2018 rok

Nazwa zadania

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Rekrutacja
uczestników

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Warsztaty
psychoedukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje
psychologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo
zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Aktywnego
Poszukiwania Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w Programie
„Prace społecznie-użyteczne”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie podsumowujące
KIS za 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynacja
działaniami KIS