Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że rozpoczyna prace nad wyłonieniem wykonawcy świadczącego usługę Teleopieki w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, który trwa do końca 2019 roku.

Teleopieka to nowa forma wsparcia dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle. Usługą zostanie objętych 50 osób.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podopieczny nie ponosi żadnych kosztów.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do sekretariatu MOPS ul. Reja 2a lub Mieszkań Chronionych ul. Waryńskiego 1-3 (oś Azoty) w terminie do 12.11.2018 roku i składanie FORMULARZY REKRUTACYJNYCH.


________________________________________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że rozpoczyna prace nad wyłonieniem wykonawcy świadczącego usługę Teleopieki w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, który trwa do końca 2019 roku.

Teleopieka to nowa forma wsparcia dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle. Pilotażowo usługą zostanie objętych 20 osób (10 k i 10 M). Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby.
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do pokoju 118 w terminie do 11.08.2017 roku.

________________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne."

 

O projekcie.
Projekt partnerski "Nie–Sami–Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" jestwspółfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.
Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

 

Uchwałą nr 4133/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniona została decyzja o dofinansowaniu projektu. Od dnia podjęcia uchwały obowiązują nowe wartości w projekcie tj.:

Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

 1. Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 1 316 660,02 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 1 119 161,02 zł
 2. Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 3. Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 134 978,37 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 114 731,61 zł
 4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł
 5. Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 833 862,75 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 708 783,34 zł
 6. Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 151 939,20 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 129 148,32 zł
 7. Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 329 280,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 221 243,23 zł
 8. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 394 723,35 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 335 514,85 zł
 9. Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 401 803,66 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 341 533,11 zł
 10. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 105 171,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 89 395,55 zł

Budżet Lidera projektu: 995 789,70 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 925 742,96 zł.

 

Cel główny projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

 

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
  1. usługi opiekuńcze,
  2. usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  3. nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  4. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 2. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 3. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
  1. działania wspierające ich aktywność społeczną,
  2. działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 4. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
  1. poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  2. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  3. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

 

 1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

116

76

192

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

0

0

2

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami

szt.

0

0

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

17

3

20

 

 

 

 1. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

osoby

4

1

5

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

24

5

35

 

 

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

 

 

 

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba personelu służb świadczących usługi
w społeczności lokalnej objętego wsparciem
w programie

osoby

36

0

36

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

osoby

116

76

192

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych

osoby

8

9

17

Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu

osoby

2

2

4

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych

osoby

17

3

20

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

17

3

20

 

 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0

0

4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

18

1

19

 

 

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa Umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.