Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu udziela wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym z gminy Kędzierzyn-Koźle.

FORMY POMOCY:
Świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w naturze
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie i obuwie


Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek celowy
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek stały

Praca socjalna:

 • pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
 • pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego
 • pomoc w uzyskaniu świadczenia rentowego ZUS lub emerytalnego
 • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
 • pomoc w zakresie ochrony zdrowia
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej
 • pomoc w przeprowadzeniu specjalistycznych badań
 • kontakt z lekarzem , pielęgniarką ,
 • pomoc w zorganizowaniu leków ,
 • praca motywacyjna z osobą bezrobotną
 • pomoc w formie środków higienicznych
 • wsparcie w postaci pomocy psychologicznej
 • pomoc prawna
 • konsultacje z terapeutą d/s uzależnień


Wszelkie działania adresowane do osób bezdomnych można najogólniej podzielić na:

 • osłonowe, czyli te które dają zabezpieczenie socjalne
 • aktywizujące, czyli z zakresu poradnictwa i pracy socjalnej, prowadzące do usamodzielnienia życiowego osób znajdujących się w potrzebie
 • profilaktyczne, czyli zmierzające do tego by zapobiegać, a nie leczyć skutki bezdomnością
 • indywidualne programy wychodzenia z bezdomności polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.


Do pracownika socjalnego ds. bezdomności trafiają osoby dotknięte różnymi rodzajami bezdomności - całkowitą, częściową i sytuacyjną: o bezdomności całkowitej mówimy wówczas, gdy osoba nie ma gdzie mieszkać, o częściowej wtedy, gdy osoba tylko tymczasowo przebywa w różnych lokalach, ale nie może tam pozostać na dłużej, a z bezdomnością sytuacyjną spotykamy się wtedy, gdy osoba ma mieszkanie, ale z różnych powodów nie może w nim przebywać. W sytuacjach losowych obejmujemy pomocą osoby dotknięte wszystkimi rodzajami bezdomności.
Aby udzielić pomocy osobom bezdomnym pracownik socjalny ds. bezdomności, przeprowadza wywiad środowiskowy i dostosowuje formę pomocy do aktualnych potrzeb osoby bezdomnej. Z osobami chętnymi do współpracy z pracownikiem socjalnym zawierany jest - indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Przychodząc do biura należy zabrać ze sobą posiadane dokumenty, np.: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. W przypadku braku dokumentów także udziela się pomocy, stosownej do potrzeb osoby bezdomnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.