Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejsce złożenia dokumentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres 2020/2021 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,  
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2A.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej lub przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej, wniosek należy złożyć bezpośrednio w organie właściwym, którym jest wójt burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Instytucja czynna:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek-Piątek: od 7:00 do 15:00

  Przyjmowanie stron:
 • Poniedziałek: od 8:15 do 15:45
 • Wtorek-Piątek: od 7:15 do 14:45

  Informacje na temat świadczenia  „Dobry start” można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 401

Warto pamiętać:

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie „Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”