1. Kierowanie do noclegowni

 

Pomoc osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Oznacza to, iż gmina ma obowiązek wygospodarować środki finansowe na różnego rodzaju formy wsparcia osób bezdomnych.                                                                                        
Pomoc mogą realizować w imieniu gminy:

  • Ośrodki Pomocy Społecznej znajdujące się w gminach/dzielnicach,
  • organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), Kościół Katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe. Gmina może im zlecić, realizację określonych zadań. Generalną zasadą jest, iż pomocy udziela ta gmina, na terenie której osoba ubiegająca się o pomoc na stałe przebywa (miejsce stałego pobytu) lub gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały W bardzo pilnych sprawach pomocy powinna udzielić gmina, na terenie której dana osoba przebywa w danym momencie (świadczenia te nie wymagają potwierdzenia zamieszkania).


Skierowanie do schroniska (noclegowni) następuje po otrzymaniu wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej znajdujący się w miejscu pobytu osoby bezdomnej i po przekazaniu w/w placówkę kompletu dokumentów do tut. organu celem wydania decyzji kierującej na czas określony do schroniska (noclegowni) z którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ma sporządzoną umowę o zapewnieniu schronienia.