1. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 

Wspieranie rodziny to zespół działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Piecza zastępcza to zespół osób, instytucji i działań, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Na podstawie art. 191 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
-10% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
-30% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
-50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w III roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka następuje po skompletowaniu dokumentów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i po wydaniu przez w/w organ decyzji kierującej do danej placówki oraz decyzji o odpłatności.

Notę księgową sporządzoną przez PCPR wraz z kompletem dokumentów dostarcza się do tut. Ośrodka celem realizacji.