Pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przysługuje:

 

  1. dzieciom do 7 roku życia
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. odpowiednio kwoty 951 zł i kwoty 771 zł.Pomoc zostaje przyznana:

  1. o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych ( zstępnych i wstępnych) do alimentacji
  2. w drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Dyrektora tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji